Begeleiding

Algemeen

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en voor de ouders. 
De school biedt begeleidingsmogelijkheden. Deze staan genoemd in het SchoolOndersteuningsProfiel – SOP (pdf).
Een aantal begeleidingsmogelijkheden hebben we hieronder voor u uitgelicht:

Remedial Teaching 

Aan het begin van de brugklas wordt op basis van testen vastgesteld wie extra hulp nodig heeft. De leerhulp (remedial teaching) wordt gegeven aan kleine groepjes leerlingen met dezelfde hulpvraag door remedial teachers (RT’ers). De remediale hulp richt zich op begrijpend lezen, spelling en structuur. 

Leerlingen die bij de aanmelding een dyslexie en/of dyscalculieverklaring hebben zullen tijdens de eerste periode worden begeleid door de RT’er/RT-coördinator. Op basis van de conclusie en aanbevelingen van het onderzoeksverslag bepaalt de RT-coördinator (in overleg met ouders, leerling en mentor) waar de ondersteuning zich op zal richten.

  • Remedial teaching gericht op vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid, rekenvaardigheid en/of
  • Inzet hulpmiddelen, leren omgaan met dyslexie/dyscalculie
  • Bij ernstige dyslexie/dyscalculie kan verwijzing plaatsvinden naar externe hulpverlening.

Aan het begin van het schooljaar krijgt deze leerling een ‘steunkaart’. De steunkaart wordt door de RT-coördinator samen met de leerling ingevuld. Bij het invullen van de steunkaart wordt met de leerling besproken welke ondersteuning hij/zij tijdens de basisschoolperiode heeft gehad zodat deze lijn zoveel mogelijk kan worden voortgezet.

Voor meer informatie zie het dyslexieprotocol op de website van het Groene Hart.

Rekenlessen

Alle leerlingen in de bovenbouw doen verplicht mee aan de rekentoets (lees hier> meer). Leerlingen die hier ondersteuning voor nodig hebben volgen verplicht rekenles. Zodra de leerling de rekentoets voldoende heeft afgerond, hoeft er geen rekenles meer gevolgd te worden. Bij een onvoldoende cijfer wordt er een vervolgprogramma op gang gezet. 

Vanaf de onderbouw krijgen de leerlingen die extra hulp nodig hebben ook rekenlessen aangeboden. Op deze manier proberen we er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen met voldoende rekenvaardigheden hun rekentoets in de bovenbouw goed afronden. In 4 havo wordt er klassikaal rekenonderwijs aangeboden.

huiswerkklas

In de studiezaal is er op maandag t/m donderdag van 15.10 – 16.45 uur een huiswerkklas voor onderbouwleerlingen. Zij kunnen hier hun huiswerk maken en leren. Ook wordt aan de leerlingen de mogelijkheid geboden begeleid en overhoord te worden. Er is steeds begeleiding aanwezig. De kosten zijn € 5,- per keer. U kunt uw zoon of dochter opgeven door een mailtje te sturen naar huiswerkklas@scopescholen.nl Wilt u daarin naast de naam van uw zoon of dochter, de klas en de dag(en), ook de reden van aanmelding vermelden?

bijles/tutor

Ondanks het feit dat docenten de lesstof soms meerdere keren uitleggen, komt het voor dat een leerling toch behoefte heeft aan bijlessen voor een bepaald vak, omdat zijn/haar inzet niet het gewenste resultaat oplevert. Daarom is er de mogelijkheid om zich in te schijven voor tutorials (bijlessen). Het aanmeldformulier voor bijlessen kunt u downloaden via deze link: Aanmeldformulier voor bijles van tutor (pdf). Een ingevuld aanmeldformulier mag ingeleverd worden bij de leerlingbalie t.a.v. meneer Swagemakers (FSw).

Een belangrijke voorwaarde voor het succes van bijles is een goede motivatie van de leerling die bijles neemt. De tutorials worden gegeven door leerlingen uit de 3e klas en de bovenbouw die heel goed zijn in het vak waarin zij bijles geven. De tutoren staan onder supervisie van de tutorcoördinator meneer Swagemakers.

De leerlingen die iemand willen helpen kunnen het aanmeldformulier downloaden via: Aanmeldformulier voor tutor (pdf). Een ingevuld aanmeldformulier mag ingeleverd worden bij de leerlingbalie t.a.v. meneer Swagemakers (FSw).

huiswerkbegeleiding

Naast de huiswerkklas en de tutorenbegeleiding is er ook een mogelijkheid tot begeleiding door A tot Z huiswerkbegeleiding. Deze externe partij verzorgt huiswerkbegeleiding na schooltijd in ons schoolgebouw en is vooral gericht op planning, vakinhoudelijke hulp en het ontwikkelen van studievaardigheden.
Met ouders en leerling wordt vooraf tijdens het intakegesprek het verwachtingspatroon van huiswerkbegeleiding afgestemd. Het doel moet helder en realistisch zijn. De tarieven van deze huiswerkbegeleiding zijn lager dan bij vergelijkbare instituten. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Peter Wietsma.
e-mail: info@atotzhuiswerkbegeleiding.nl,
website: www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl 

decaan

Vanaf het derde leerjaar krijgt de leerling ondersteuning en advies van decanen bij de oriëntatie op de profielkeuze, de vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. Zij werken samen met de mentoren in het LOB-traject (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Leerlingen kunnen gedurende het cursusjaar informatie vinden op het prikbord naast de kamer van de decanen (007) en op ghlyceum.dedecaan.net.
Omdat sommige voorlichtingsactiviteiten onder schooltijd vallen, geldt dat leerlingen – onder bepaalde voorwaarden – zoveel uren vrij krijgen als nodig is voor het bezoeken van twee activiteiten aan universiteit of hogeschool.

Logo_DeDecaan.net_

begeleiding anderstaligen (BAT)

De BAT-lessen zijn bedoeld voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn en daardoor een taalachterstand hebben. Tijdens de BAT-lessen houden we ons bezig met taalproblemen die direct veroorzaakt worden door de anderstalige achtergrond. In september beginnen we met intakegesprekken. Dit is een individueel gesprek waarin we achterhalen welk taalprobleem er is.