Verzuim

Ziek melden

Als een leerling ziek is, wordt dit door de ouders of verzorgers telefonisch doorgegeven aan school vóór 8.20 uur via telefoonnummer: 0172-449510. De unitassistente of conciërge informeert of de betreffende leerling één, twee of drie dagen ziek thuis zal blijven (max. drie dagen). Is de leerling langer dan drie dagen ziek, dan dient opnieuw telefonisch een ziekmelding gedaan te worden door de ouders of verzorgers.

Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, meldt hij of zij zich bij de unitassistente of conciërge. Deze belt de ouders of verzorgers en vraagt toestemming om de leerling naar huis te laten gaan. Wanneer de leerling thuis gearriveerd is, bellen de ouders of verzorgers naar school om dit door te geven. Als de leerling weer naar school komt, neemt hij of zij een ingevuld en ondertekend briefje ‘Bevestiging ziekmelding (pdf)‘ mee met de bevestiging van de duur van de ziekte.

Verlof aanvragen

Afspraken bij huisarts, tandarts e.d. worden minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aangegeven. Hiervoor kunt u de ‘Aanvraag schoolverzuim (pdf)‘ gebruiken. Bij spoed verwachten wij een telefoontje.

Alleen in bijzondere gevallen kennen we de leerling extra verlofdagen toe. Deze verlofdagen worden vooraf schriftelijk bij de unitleider aangevraagd en na beoordeling al dan niet toegekend. U doet uw aanvraag via het formulier ‘Formulier vrijstelling schoolbezoek‘. 

Te laat komen

Als een leerling te laat op school komt, meldt hij of zij zich bij de conciërge. De conciërge geeft de leerling een te-laat-briefje waarmee hij of zij alsnog de les in kan. Is de leerling ongeoorloofd te laat dan meldt de leerling zich de volgende dag vóór 8 uur bij de conciërge. Is de leerling meer dan 15 minuten te laat dan zal hij of zij het gemiste uur dubbel in moeten halen. 

Bij herhaaldelijk verzuim zullen ouders of verzorgers geïnformeerd worden. Voor meer informatie over verzuim verwijzen wij u naar de Verzuimkaart (pdf).