Medezeggenschap en Resonansgroepen

medezeggenschap
Het Lyceum heeft een eigen deelraad voor de medezeggenschap. Een deelraad is wettelijk afgeleid van de medezeggenschapsraad en heeft vergelijkbare bevoegdheden. De deelraad heeft instemmings- en adviesbevoegdheden voor zaken die uitsluitend het Lyceum aangaan. Voorbeelden hiervan zijn: een advies geven over beleidszaken, de vaststelling/wijziging van de lessentabel en instemming over onderwijskundige doelstellingen.

De deelraad van het Groene Hart Lyceum heeft acht leden: twee ouders/verzorgers, twee leerlingen en vier personeelsleden. Hierdoor worden de posities van leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden versterkt. In iedere deelraad zit zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel. U kunt contact opnemen met de deelraad van het Groene Hart Lyceum door een e-mail te sturen aan: deelraadlyceum@scopescholen.nl.

Informatie van de deelraad van het Groene Hart Lyceum, zoals agenda en verslagen, kunt u opvragen via het contactformulier op de website.

 

 

 

resonansgroepen
Om een gesprek met ouders/verzorgers te kunnen voeren over de kwaliteit van ons onderwijs, hebben we resonansgroepen opgericht. Het streven is om per klas één ouder in de resonansgroep zitting te laten nemen (aanmelden kan via de unitleider van de betreffende unit). Tijdens de bijeenkomsten van de resonansgroep komen de volgende thema’s aan de orde: de visie op onderwijs(beleid), het pedagogisch klimaat, contact met ouders/verzorgers, het Open Huis en de activiteiten voor en door leerlingen. Wij hechten belang aan de visie en het inzicht van ouders/verzorgers. We willen weten hoe zij onze school ervaren en samen met hen manieren bedenken om de kwaliteit van de school te verbeteren.

Momenteel zijn er vier resonansgroepen:
– onderbouw havo
– onderbouw vwo
– bovenbouw havo
– bovenbouw vwo

Heeft u zaken die u wilt laten bespreken op een van de resonansvergaderingen, neem dan contact op met de mentor van de klas van uw zoon of dochter.