Regelingen schoolbreed

Voor alle Groene Hart vestigingen gelden een aantal schoolbrede regelingen en protocollen, deze zijn hier te bekijken/downloaden.

Aanmeldingsprocedure
Dit staat omschreven in de schoolgidsen.
Zie hoofdstuk Over CSG Groene Hart, pagina 5 >

Aanvraag schoolverzuim en ziekmelding (pdf)

Convenant Veilige School (pdf)

Gedragscode ICT voor leerlingen (pdf)

Informatie over de iPad >

Klachtenregeling SCOPE scholengroep (pdf)

Leerlingenstatuut (pdf)

Procedure schorsing en verwijdering (pdf)

Protocol bij pesten (pdf)

Protocol dyslexie (pdf)

Protocol dyscalculie (pdf)

Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders (pdf)

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking (pdf)

Protocol sociale media (pdf)

Regelgeving toekenning extra verlofdagen (pdf)

Formulier vrijstelling schoolbezoek (pdf)

Privacy
Op CSG Groene Hart wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het Privacyreglement (pdf) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.