Meedenken

Medezeggenschapsraad
De Groene Hart Praktijkschool heeft een medezeggenschapsraad. De ouders/verzorgers en het personeel hebben zo inspraak in het beleid. Voordat belangrijke besluiten worden genomen, zal de directie eerst het advies inwinnen van de MR. Soms is ook instemming van de MR vereist. De (openbare) vergaderingen vinden zesmaal per jaar plaats. Neem hierover gerust contact op met de voorzitter, de heer Jimmy de Lange.

De MR bestaat uit zes leden: twee leden uit het onderwijsondersteunend personeel, twee uit het onderwijsgevend personeel en er zijn in totaal twee plaatsen voor de ouder-/leerlinggeleding.

Namens de Praktijkschool nemen de volgende personen deel aan de medezeggenschapsraad:
Janneke de Ligny (OP) jli@scopescholen.nl
André de Waard (OOP) awa@scopescholen.nl
Abdel Akachkach (ouder)
Sohara Boutaybi (ouder)

Lees hier informatie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Klankbordgroep
Wij hechten veel belang aan de inzichten en visie van ouders en verzorgers. Daarom hebben wij een klankbordgroep in het leven geroepen. We willen graag weten hoe u onze school ervaart. Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s aan de orde als de visie op het onderwijs(beleid), het contact met ouders en verzorgers, het Open Huis en de activiteiten voor en door leerlingen. Hebt u belangstelling voor deelname aan de klankbordgroep, stuur dan een bericht naar admpraktijkschool@scopescholen.nl onder vermelding van ‘deelname klankbordgroep’.

Magister Web voor ouders
Ouders kunnen inloggen op de Magister Web Portal. Hier staat informatie van de deelraden/mr en klankbordgroepen van de verschillende vestigingen en de gmr, zoals brieven, verslagen en agenda. Naar Magister Web >