Medezeggenschap

Groene Hart Rijnwoude heeft een eigen deelraad voor de medezeggenschap. In de deelraad praten ouders/verzorgers, leerlingen en personeel over verschillende zaken die Rijnwoude aangaan. Vanuit de deelraad is er een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Groene Hart scholen.

De deelraad heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Voorbeelden hiervan zijn: advies geven over beleidszaken, de vaststelling of wijziging van de lessentabel, instemming over onderwijskundige doelstellingen, de vaststelling of wijziging met betrekking tot de nascholing van het personeel. Let wel, het gaat om medezeggenschap. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en de daarbij behorende eindverantwoordelijkheid zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag.

De deelraad van Rijnwoude heeft acht (stemgerechtigde) leden: 2 ouders/verzorgers en 2 leerlingen en vier personeelsleden. Op dit moment zijn niet alle posities bezet. Om zoveel mogelijk ouders ook de kans te geven mee te praten over de belangrijke zaken binnen de school, is er een klankbordgroep van ouders (op dit moment 5 ouders). Van deze ouders hebben 2 ouders zitting in de deelraad.

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt contact opnemen met de school via admrijnwoude@scopescholen.nl.

Notulen schooljaar 2018 – 2019 (PDF):
1819 Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude 31-10-2018 DEFINITIEF
1819 Notulen vergadering Deelraad Rijnwoude 16-01-2019 DEFINITIEF